توانمندسازی مهندسی صنایع

گروه آموزشی مهندسی صنایع در دپارتمان توانمندسازی تخصصی موسسه آموزش عالی زند شیراز به سرپرستی جناب آقای مهندس عباس شکفته دوره های زیر متنوع ویژه بازار کار و مهارت آموزی را برگزار می کند.