ثبت نام زبانهای خارجه

با استفاده از فرم زیر می توانید پس از اطمینان از وجود جای خالی در دوره ی مورد نظر تصویر فیش واریزی شهریه را برای ما ارسال و ثبت نام را نهایی کنید.