پکیجهای آموزشی ایمنی و بهداشت

پکیج دوره مسئولین ایمنی کارگاه ها و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

هزینه: جهت اطلاع از هزیینه پکیج با مرکز آموزش های آزاد و توانمندسازی زند تماس بگیرید.

تازه ترین پکیج های آموزشی