دوره های ایمنی

دوره های ایمنی و بهداشت در مرکز آموزشهای آزاد زند

 مورد تائید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

دوره آموزش عمومی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها

طول دوره : 40 ساعت

دارندگان مدارک دانشگاهی در رشته های مهندسی به جز مهندس کشاورزی و مهندسی کامپیوتر می توانند در این دوره شرکت نمایند.

مکان برگزاری: مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند

 

دوره عمومی ایمنی و بهداشت کار (ویژه کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری)

طول دوره: 20 ساعت

مخاطبین دوره: مدیر عامل ها

مکان برگزاری دوره: مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند

 

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

طول دوره: 16 ساعت

مخاطبین: افرادی در این دوره می توانند شرکت نمایند که دوره ی 40 ساعته ی مسئولین ایمنی را گذرانده باشند.

مکان برگزاری: مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند

 

دوره ایمنی و بهداشت کار (ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران)

طول دوره: 8 ساعت

مخاطبین: کارگران

مکان برگزاری: مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند