لیست دوره های آموزشی کوتاه مدت

آموزش کیف جامع
طول دوره: 30 ساعت
مدرس:
آقای شیخ الاسلامی
آقای مرادزاده
اعطای مدرک فنی و حرفه ای
آموزش کفش پیشرفته
طول دوره: 45 ساعت
مدرس:
آقای شیخ الاسلامی
آقای مرادزاده
اعطای مدرک فنی و حرفه ای
آموزش کفش مقدماتی
طول دوره: 45 ساعت
مدرس:
آقای شیخ الاسلامی
آقای مرادزاده
اعطای مدرک فنی و حرفه ای
آموزش نصب پنلهای خورشیدی
طول دوره: 32 ساعت
مدرس:
آقای دکتر حیدر ایزدنشان
مقدماتی جامع گوهرتراشی
طول دوره: 80 ساعت
مدرس:
تیم آقای غریب زاده
اعطای مدرک فنی و حرفه ای
آموزش حکاکی روی چرم
طول دوره: 30 ساعت
مدرس:
آقای شیخ الاسلامی
اعطای مدرک فنی و حرفه ای
دوره آموزش عکاسی جامع
طول دوره: 45 ساعت
مدرس:
آقای رضا عباس زاده
دوره اپراتوری لیزر
طول دوره: 24 ساعت
مدرس:
آقای دکتر حیدر ایزدنشان
دوره اپراتوری لیزر
طول دوره: 24 ساعت
مدرس:
آقای دکتر حیدر ایزدنشان
آموزش نرم افزار لایتروم Lightroom
طول دوره: 8 ساعت
مدرس:
آقای رضا عباس زاده
آموزش فتوشاپ جامع
طول دوره: 50 ساعت
مدرس:
آقای رضا عباس زاده