بخش زبان تخصصی: (English for Special Purposes (ESP))

  • وجود احساس نیاز در جامعه فارالتحصیلان کنونی و تمایل این موسسه به برطرف نمودن این نیاز
  • عدم تسلط کافی افراد بعد از اتمام تحصیلات کارشناسی و بعضاً تحصیلات تکمیلی خود به زبان تخصصی رشته خود
  • تبدیل نقطه ضعف افراد به نقطه قوت
  • ورود به بازار کار داخلی و به خصوص خارجی فراگیران با مهارت زبان تخصصی قوی بعنوان یک مزیت رقابتی مهم

تعدادی از این دوره ها به شرح ذیل می باشد.